Om landbruksvikarordningen

Landbruksvikarordningen

(kilde: Landbruksdirektoratet)

Landbruksvikarer skal avløyse bøndene ved sjukdom og i krisesituasjonar. Avløysarlaga har ansvar for at det er landbruksvikarar tilgjengeleg når det er behov for det.

Om ordningen

Ordninga omfattar om lag 234 landbruksvikarar som skal gje avløysing ved sjukdom og i krisesituasjonar for husdyr- og grøntprodusentar. Landbruksvikarane er tilsett i avløysarlaga. Bøndene må kontakte avløysarlaga ved behov for landbruksvikarar.

Avløysarlaga får tilskudd fra staten til landbruksvikarverordningen. Fra 2019 er det ingen regulering av hvor mye  avløysarlaga kan ta betalt for landbruksvikaren.

Administrering

Landbruksdirektoratet administrerer tilskotsordninga og fordeler tilskotsmidlane mellom fylkene.

Fylkesmannen fordeler årsverk landbruksvikarar mellom avløysarlaga innanfor sitt fylke.  Ved fordeling av årsverk blir det lagt vekt på mellom anna husdyrtettleik, reiseavstandar og infrastruktur.

Søknadsskjemaet ligg på Landbruksdirektoratet sine nettsider. Avløysarlaget sender søknaden til Fylkesmannen. Søknadsfristen er 1. februar.

Tilskotet blir utbetalt på forhånd. Avløysarlag som mottek tilskot skal rapportere om landbruksvikarverksemda si til Fylkesmannen ved å fylle ut rapporteringsskjema som ligg på Landbruksdirektoratet sine nettsider. Fristane for å rapportere er 1. februar og 1. juni året etter.

Fordeling av årsverk landbruksvikarer 2019

Sats per årsverk:
282 400 kroner
Fylke Tal på årsverk Tildelt beløp, kr
Østfold 4,5           1 270 800
Akershus og Oslo 4,9           1 383 760
Hedmark 15,5           4 377 200
Oppland 22           6 212 800
Buskerud 7,2           2 033 280
Vestfold 4,25           1 200 200
Telemark 6           1 694 400
Aust-Agder 4,4           1 242 560
Vest-Agder 5,8           1 637 920
Rogaland 24           6 777 600
Hordaland 19,75           5 577 400
Sogn og Fjordane 18,65           5 266 760
Møre og Romsdal 17,7           4 998 480
Trøndelag 39,2         11 070 080
Nordland 25           7 060 000
Troms 10,5           2 965 200
Finnmark 4           1 129 600

Forskriften finner du her; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-10-22-1167