Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Ansvarsskadeforsikring

Ansvarsforsikringen vi har for alle våre ansatte gir god økonomisk dekning for skade som kan skyldes avløseren.

Forsikringen omfatter:

  • Erstatningssum pr. skade 10 mill. 20 mill. totalt pr. år
  • Familieavløsning er dekket på lik linje med andre.
  • Forsikringen omfatter i tillegg tjenester innen bygdeservice og vikarformidlingsvirksomhet. Entreprenørvirksomhet er utvida til å omfatta graving, peling, spunting, sprenging og bruk av eksp. masse.
  • Dekningsområde gjelder og motorvogn, traktor og arbeidsmaskiner dersom bilansvarsloven ikke trer inn. Egenandel er kr. 4000,-. For familieavløsning kr. 6000,-.
  • Vikartjenester kr. 4000,-. For entreprenørvirksomhet kr. 15.000,-. For utvidet entreprenørvirksomhet som nevnt i kulepunkt 3, kr. 100.000.-

Send skadeskjema pr. post til NLT eller til denne epostadressen: forsikring@n-lt.no

Avløser 100% stillingAnsvarskadeskjema

Avløser 100% stillingVeiledning utfylling av ansvarsskadeskjema

Avløser 100% stillingViktig informasjon om forsikringer

NB! Arbeidstaker sine eiendeler er ikke dekt av denne forsikringa. Dette gjelder for eksempel briller og mobiltelefoner. På slike gjenstander må arbeidstaker tegne privat forsikring for å ha dekning.

Varme arbeider utenom faste, spesielt tilrettelagte arbeidsplasser skal bare utføres av personer som har gyldig sertifikat for varme arbeider.

Den sikrede (avløyserlaget/landbrukstjenesten) plikter å sørge for at deres underentreprenører tegner egen gyldig ansvarsforsikring på minimum 150G, som omfatter underentreprenøren sine kontraktsarbeider.

Vi gjør oppmerksom på at dette er en ansvarsforsikring og ikke en tabbe- kaskoforsikring. Det må foreligge ansvar hos arbeidstaker for utbetaling.

Forsikringen omfatter arbeidsgivers erstatningsansvar for økonomisk tap som skyldes ting- eller personskader som blir konstatert av den sikrede eller skadelidde i forsikringstiden og som er voldt under utøvelse av den virksomheten som er oppgitt i forsikringsbeviset, under dette ansvar som eier eller bruker av fast eiendom som blir brukt i virksomheten. Det er viktig å presisere at dersom avløyser av oppdragsgiver blir pålagt arbeid utenfor det avtalte arbeidsområdet, eller blir satt til arbeid vedkommende ikke er sertifisert/kvalifisert til, vil ansvarsdekningen til laget falle bort.

Frist for å melde sak: 1 år fra det tidspunkt den sikra fikk kunnskap om de forhold som grunna kravet mot selskapet.