Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Utlønning  (ajourført 04.08.22)

Vi ansetter avløsere/medarbeidere som vi leier ut til kunden/bonden. Medarbeideren får arbeidsavtale med LTSoL. Før medarbeideren begynner å jobbe må oppdraget være registrert hos oss. Oppdragsbekreftelsen skal signeres (digitalt) av medarbeider og kunde før oppdraget starter. Dette er viktig for at forsikringer, arbeidsgiveravgift og obligatorisk tjenestepensjon skal være i orden. Vi ordner med skattetrekk og arbeidsgiveravgift, og passer på at dette blir innbetalt til riktig tid. Vi sørger for at avløser er forsikret, både ulykke og ansvar. Hvis avløser har avtale om at han skal jobbe, f. eks neste uke, og blir syk, er det vi som betaler hans lønn, så lenge han har avtale om arbeid.

Timelister leveres via vårt lønnssystem Webtemp. Den brukes som grunnlag for utlønning. Vi kan også inngå avtale om fast månedslønn. Avløser får egen tilgang til Webtemp, og må sørge for at timelistene er ført innen den 10. hver mnd. Utlønning skjer innen 15. hver måned.  Vi minner om at manuelle timelister har et gebyr på kr. 50,-.

Dette koster utlønning

1. Grunnlønn etter avtale/tariff
2. Feriepenger (12 % av grunnlønn,14,3 % for de som er over 60 år)
3. Arbeidsgiveravgift (5,1 % av grunnlønn)
4. Arbeidsgiveravgift av feriepenger
5. Forsikring (3 % av grunnlønn) (ansvar 0,5 %, yrkesskade 0,5 % og premie sykelønn 2,0%.)
6. Pensjon OTP (2,0 % av grunnlønn fra første krone fra fylte 13 år)
7. Administrasjon (7 % av grunnlønn)

Påslagene for utlønning utgjør med andre ord kun 29,21 % av brutto lønn. Mva, 25% blir lagt til hver utlønning.

Fra 1. januar 2020 vedtok styret i LtSoL et tak på kr. 18.000 (med en årlig økning på 3%) for det administrative påslaget (pkt. 7). For at du skal få denne rabatten forutsettes det at timelistene er levert digitalt i vårt system WebTemp.

Pr. 01.01.22 er denne grensen kr. 19096,- som betyr en omsetning på ca 272800 for produktene ferie/fritid, andre oppdrag og sykdom. (gjelder ikke landbruksvikarordningen som har faste priser pr dag)

Årsoppgave

Årsoppgaven som blir sendt ut i januar året etter, brukes som bilag i regnskapet. Du trenger derfor bare dette ene bilaget. I tillegg fakturerer vi hver måned etter lønnskjøring. Denne kan benyttes til bilag for moms.