Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Er vi fornøyd med å være et bemanningsbyrå?

Daglig leder i Norske landbrukstenester – NLT, Frode Alfarnes, har skrevet en kronikk som handler om begrensningene og den generelle oppfatninga av det å måtte være en del av bemanningsbransjen og det regelverk som gjelder her.

Her sier han blant annet:

Avløsere er viktig arbeidskraft for å sikre ferie og fritid for bonden.

«Fram til år 2000 hadde landbrukstenestene eit eige unntak i sysselsettingslova for å drive med utleige av arbeidskraft. Etter den tid har landbrukstenestene vore rekna som eit ordinært bemanningsbyrå. Ulikt andre bedrifter innafor denne bransjen så driv landbrukstenestene med utleige av arbeidskraft til sin eigen eigar, og er ikkje drivne av krav om profitt.

Oppslag i media dei siste åra har diverre ført til at bemanningsbransjen generelt sett har fått eit negativt stempel. Det er stadig eksempel på politiske utspel med ønske om å nekte utleige frå bemanningsbyrå. Vi kjenner oss ikkje att i denne framstillinga, og er usikker på om ein tenker på kva dette har å seia for landbrukstenestene si framtid. Skulle eit forslag om å forby bemanningsbyrå gå gjennom, vil det og føra til at landbrukstenestene slik dei er definert i dag ikkje kan fortsetja. Uavhengig av dette så meiner vi det bør diskuterast om det er rett at landbrukstenestene med si driftsform skal ligge under same regelverk som tradisjonelle bemanningsbyrå.»

Her finner du kronikken i sin helhet:

http://landbrukstjenester.no/kronikk/