Informasjon til ansatte

Informasjon til ansatte i Landbrukstjenester Salten og Lofoten

NB! Vedlagt ligger  informasjon fra laget. Signeres elektronisk via link i mottatt e-post.

Vi vil med dette ønske deg velkommen som ny ansatt i Landbrukstjenester Salten og Lofoten SA, (heretter også kalt «laget») og vil bruke anledningen til å informere litt om laget. Alle som blir lønnet gjennom oss er ansatt i laget. Vi er arbeidsgiver og leier dere ut til oppdragsgiver.

 1. Det skal alltid foreligge en skriftlig ansettelsesavtale før arbeidet starter. Dette gjelder både ved kortvarige og langvarige arbeidsoppdrag. Vi sender ut avtalene via e-post der du må godkjenne den digitalt, og da anses avtalen for undertegnet.
 2. Timelister skal signeres av deg og oppdragsgiver i Webtemp, som er vårt personal- og faktureringssystem, og sendes inn senest den 10. i hver måned. Lønn blir utbetalt den 15. i hver måned etterskuddsvis. Du vil få tilgang til systemet når du er registrert hos oss.
 3. Det er viktig at du setter deg inn i arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser, Arbeidsmiljølovens kapittel 10. Dette kapittelet regulerer den daglige og ukentlige arbeidstid, pauser, daglig og ukentlig fritid og overtid. Du kan lese mer om dette her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_11#KAPITTEL_11    
 4. Det er laget som har det overordnede helse-, miljø- og sikkerhetsansvaret (HMS-ansvaret) for deg. Det er oppdragsgiver som har det daglige HMS-ansvaret for deg, og skal sørge for at arbeidet utføres på en sikker og forsvarlig måte. Aktuelle lover og forskrifter som regulerer arbeidet ditt, finner du på vår hjemmeside. Disse plikter du å sette seg inn i.
 5. Dersom du utsettes for en ulykke, skade, et farlig forhold, eller lignende skal nevnte forhold rapporteres til laget ved daglig leder med en gang, slik at avviksskjema/skademelding blir fylt ut.
 6. For å kunne utføre ditt arbeid på en sikker måte skal du ha den opplæring som er nødvendig til de arbeidsoppgaver du skal utføre. Opplæringen skal dokumenteres. Eget skjema for å dokumentere dette finner du på våre hjemmesider: https://www.landbrukstjenestersalten.no/wp-content/uploads/sites/65/2017/08/opplaeringsattest.pdf
 7. Oppdragsgiver skal også ha en kopi i sitt internkontrollsystem (KSL).
 8. Du er pliktig til å bruke pålagt verneutstyr. Oppdragsgiver skal ha korrekt verneutstyr tilgjengelig, og skal gi deg nødvendig opplæring i bruk av verneutstyret og sørge for at det blir brukt. Dette gjelder både i forhold til helse-, miljø- og sikkerhet og smittevern.
 9. Om du skulle bli syk må du straks gi beskjed til oppdragsgiver og til laget. Det er viktig at oppdragsgiver får vite at du ikke kommer.
 10. Alle lovpålagte forsikringer er tegnet igjennom laget. I tillegg foreligger det en ansvarsforsikring som dekker det erstatningsansvaret som du kan komme opp i dersom du påfører skade på oppdragsgivers eiendom. Vi har også en frivillig gunstig helseforsikring, som du kan lese mer om her: https://www.ltsol.no/helseforsikring/
 11. Ta kontakt med laget hvis det er noe du lurer på, eller lagets verneombud om du er usikker på noe som gjelder HMS eller annet ved arbeidsoppgavene. Vi skal hjelpe deg hvis det er noe du lurer på.
 12. Sett deg inn i informasjonen som du finner på vår hjemmeside ved å trykke her, og bekreft at du har lest og forstått innholdet ved å signere elektronisk på link sendt deg på e-post.

Vi setter stor pris på det arbeidet du utfører!

Kontaktinformasjon til laget:

Landbrukstjenester Salten og Lofoten

Sørsjøveien 14, 8157 Meløy

Tlf. 918 60 615

ltsol@n-lt.no

https://www.ltsol.no/

Verneombud:

Lill Anita Urskog, tlf: 473 65 512

Med vennlig hilsen

 Frank Wiik Rendal

Landbrukstjenester Salten og Lofoten SA