Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Hvorfor bruke landbrukstjenestene?

Gode og funksjonelle velferdsordninger i landbruket er viktig for å opprettholde et landbruk over hele landet. Å være bonde kan i mange tilfeller være ensomt, og gå ut over familieliv og fritid. Bønder har behov for ferie og fritid, og at noen kan ta vare på dyrene om bonden blir syk eller skadet. For å løse denne oppgaven har mange bønder valgt å organisere seg i landbrukstjenester eller avløserlag. Gjennom medlemskap i dette samvirket, løser man i felleskap oppgaver på en effektiv måte, som er utfordrende for bonden å løse alene. Den viktigste ressursen i avløserordningen er den kvalifiserte arbeidskraften. Siden tidlig 80-tall har landbrukstjenestene utviklet seg til å bli profesjonelle bemanningsforetak for landbruket. Landbrukstjenestene har nå ca. 5000 årsverk ansatt i hele landet, og er opptatt av å ha gode lønns- og arbeidsvilkår i ordnede former for våre vikarer.

Vi leverer våre vikartjenester til bøndene i hovedsak innenfor disse ordningene:

Avløsning ved ferie og fritid som er en refusjonsordning i jordbruksavtalen der bønder med husdyrproduksjon kan få dekket utgifter inntil et visst beløp til avløsning, avhengig av bruksstørrelse. Ordningen har som formål å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp.

Avløsning ved sykdom som har til formål å medvirke til å dekke kostnadene til avløsning ved egen eller barns sykdom, svangerskap, fødsel, adopsjon eller omsorgsovertaging og ved dødsfall. Tilskuddet blir gitt til dokumenterte, faktiske utgifter til avløsning i perioden det søkes tilskudd for.

Landbruksvikarordningen hvor landbruksvikarer skal avløse bøndene, om de er medlemmer eller ikke, ved akutt sykdom og i krisesituasjoner. Det er Landbrukstjenestene/Avløserlagene som administrerer ordningen. 240 årsverk blir finansiert gjennom denne ordningen.