Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

INSTRUKS for melding av avvik i forhold til dyrevelferd

Innledning

Med bakgrunn i Dyrevelferdsloven, har vi alle en plikt til å varsle når man oppdager at dyr ikke har det bra. Loven sier blant annet:

«§ 4. Hjelpeplikt

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart.
  • 5.Varsling

Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. Varslingsplikten gjelder med de begrensninger som følger av annen lovgivning.

Enhver som får kjennskap til at et større antall ville eller forvillede dyr er utsatt for sykdom, skade eller annen lidelse utenom det normale, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet.»

 

Slik skal du forholde deg hvis du oppdager at dyr ikke har det bra hos din oppdragsgiver:

Bekymringsmelding

Hvis du som ansatt hos LT SoL oppdager noe som er foruroligende i forhold til dyrs velferd, jfr. dyrevelferdsloven, bør du gjøre oppdragsgiver/bonden oppmerksom på det. Hvis det ikke er mulig, eller du ikke selv ønsker å gjøre det, skal du snarest melde fra til administrasjonen i LT SoL. Hvis du velger å ha dialog med oppdragsgiver/bonden først, skal du likevel melde fra til LT SoL.

Vi følger opp saken med bonden og/eller myndighetene i henhold til loven.

Du kan ringe inn tlf. 918 60 615, sende SMS, eller aller helst sende oss en epost om forholdet til ltsol@n-lt.no

Innhold i meldingen

Meldingen må inneholde følgende:

  • Tid og sted
  • Oppdragsgivers navn
  • Beskrivelse av forholdet med konsekvenser for dyret
  • Om forholdet er diskutert med bonden eller ikke

Instruks for administrasjonen:

Alle bekymringsmeldinger skal varsles til bonden. I tillegg skal Mattilsynet varsles.

Sak – 41/19 – Instruks dyrevelferd – vedtatt av styret 10.09.2019.