Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Klimaavtale mellom jordbruket og regjeringen

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag  inngikk den 21. juni 2019 en intensjonsavtale om reduksjon i utslipp av klimagasser og økt opptak av karbon i jordbruket.

Intensjonsavtalen omfatter jordbrukets bidrag til reduksjoner i klimagassutslipp og opptak av karbon i perioden 2021 til 2030. Dette kan eksempelvis være avlsarbeid, gjødselhåndtering og økt bruk av fornybar energi. Denne delen av avtalen omfatter kun tiltak som jordbruket selv kan styre og gjennomføre. Regjeringens forpliktelser knyttes til arbeidet med forbruksendringer som indirekte kan medføre reduksjoner i klimagassutslipp fra jordbrukssektoren i samme periode. Dette knyttes til endring av matforbruket i Norge slik at matforbruket i størst mulig grad blir i tråd med de nasjonale kostholdsrådene og arbeidet med å redusere matsvinn med 50 prosent innen 2030.

Kilde: www.nhomd.no

Her finner du hele avtaleteksten