Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Stategisk plan for Landbrukstjenester Salten og Lofoten SA  ble behandlet på årsmøtet i mars 2022

 

Strategiplan for LTSoL 2022-2026  (klikk på linken for å få opp planen)

Landbrukstjenester Salten og Lofoten (LtSoL) skal

 • Administrere landbruksvikarordningen. Landbruksvikarene skal først og fremst avløse bøndene ved sykdom og i krisesituasjoner
 • Tilby landbruket og andre i lokalmiljøet tjenester av høy kvalitet, først og fremst for å dekke behovet for kvalifisert arbeidskraft
 • Ha en velfungerende beredskapsordning
 • Tilby landbruket og andre næringsdrivende lønningstjenester og administrative tjenester
 • Være en attraktiv organisasjon å være kunde hos, både for bønder og andre næringsdrivende
 • Være en god og ansvarsfull arbeidsgiver
 • Jobbe for å ha stabile og fornøyde ansatte som er stolte av å jobbe hos LTS
 • Ha et økonomisk fundament for videre drift av laget

 

Hvordan nå våre mål?

 • Ha ansatte med høy kompetanse på sine fagområder
 • Viktig med god personalhåndtering. Godt rykte kan gjøre at vi beholder ansatte og dermed øke rekrutteringen til næringen
 • Ha tydelige og klare arbeidsavtaler for alle ansatte
 • Ha en god internkontroll der vi kvalitetsikrer at HMS arbeidet tas på alvor hos kundene våre
 • Være aktivt tilstede på naturlige møteplasser med kundene
 • Ha et nært og godt forhold til våre kunder og medlemmer
 • Ha et aktivt styre som avholder minst 4 styremøter i året
 • Ha en valgkomite som arbeider godt for å få gode tillitsvalgte
 • Ansatte og tillitsvalgte skal være synlige ute hos medlemmene, både hos den enkelte og i lag og organisasjoner
 • Tilby tjenester som medlemmene har behov for av høy kvalitet til best mulig pris, i dette ligger lavest mulig påslag for medlemmene
 • Være en aktiv organisasjon ved å legge ut informasjon både på hjemmeside og sosiale medier
 • Til enhver tid jobbe for å etablere nye kunder. Både innenfor landbruk og andre næringer
 • Benytte elektroniske løsninger. LTS skal bruke de systemene som NLT tilbyr

 

Når skal tiltakene gjennomføres og hvem er ansvarlig for gjennomføringen?

 • For å tilby en tjeneste med høy kvalitet må LTS sørge for kursing av den enkelte ansatte. Kursing av ansatte gjennomføres ved behov, og minimum årlig kurs. Daglig leder er ansvarlig for at dette gjennomføres
 • LTS har til enhver tid Landbruksvikarer som dekker hele vårt geografiske område
 • Årlige medarbeidersamtaler og lønnssamtaler gjennomføres mellom daglig leder og den enkelte ansatte. Daglig leder har ansvar for å innkalle til disse
 • Arbeidsavtaler med alle ansatte skrives ved ansettelse og oppdragsgiver i samarbeid med daglig leder har ansvar for at disse er konkrete og tydelige på både arbeidstid og eventuell varighet
 • Alle oppdragsgivere skal få tilsendt egne skjema ved ansettelse av ny arbeidstaker. Disse skjemaene som omhandler HMS skal signeres av begge parter, og kvalitetsikrer at opplæring på maskiner og utstyr blir gjennomført
 • Daglig leder har ansvar for å delta på møter i regi av landbruksnæringen. Dette er viktige møteplasser hvor laget kan knytte nærmere bånd til eksisterende kunder samt nye kunder
 • Styreleder og daglig leder innkaller til styremøter. Disse bør gjennomføres med jevne mellomrom slik at styret er oppdaterte på driften av laget

 

Planens varighet

Tas opp til gjennomgang kontinuerlig

Planen skal gjelde for 2022-2026